Crystalline Phase Effects on the Nonlinear Optical Response of MoS2 and WS2 Nanosheets: Implications for Photonic and Optoelectronic Applications

Michalis Stavrou, Nikolaos Chazapis, Eleni Nikoli, Raul Arenal, Nikos Tagmatarchis*, Stelios Couris, “Crystalline Phase Effects on the Nonlinear Optical Response of MoS2 and WS2 Nanosheets: Implications for Photonic and Optoelectronic Applications”, ACS Applied Nano Materials 5, 16674–16686 (2022). doi: https://doi.org/10.1021/acsanm.2c03709